Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku

Regulaminy

Regulamin Korzystania ze Zbiorów

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych użytkowników korzystających z jej materiałów bibliotecznych i usług.
2. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczania może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów,
b) okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
c) wypełni kartę zapisu zawierającą dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia oraz adres zameldowania lub zamieszkania i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
4. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
5. Dane osobowe czytelników gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz wypożycza poza Bibliotekę.

7. Biblioteka pobiera opłaty za:

a) nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych,

b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

c) usługi reprograficzne,

d) sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszt przesyłki pocztowej),

e) w formie kaucji zwrotnej za szczególnie cenne zbiory tradycyjne i zbiory specjalne oraz od czytelników nieposiadających adresu zameldowania,

8. Wszystkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora MBP Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Za pobrane opłaty użytkownik otrzymuje odpowiednie pokwitowanie.

10. Godziny otwarcia poszczególnych Filii zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

12. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczone na stronie internetowej Biblioteki, Facebooku i w punktach obsługi czytelników.

13. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów.

14. W Bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach, w których odbywa się obsługa czytelników.

15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawione bez opieki.

16. Na terenie Biblioteki nie wolno spożywać napojów i posiłków.

17. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu osobom:

a)   nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,

b)   które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki,

c)   wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem.

18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

19. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych.


§ 2

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych


1. W Wypożyczalni dla Dorosłych wypożyczyć na zewnątrz można jednocześnie 5 egz. materiałów bibliotecznych (książki tradycyjne, audiobooki), a w Mediatece 5 egz. materiałów bibliotecznych w tym 1 zbiór specjalny.
Łączna ilość wypożyczonych pozycji we wszystkich Filiach nie może przekraczać 10 pozycji.
2. Książki (w tym książkę mówioną) wypożycza się na okres nieprzekraczający 31 dni, zbiory specjalne na okres 7 dni. 3. Czytelnik w uzasadnionych przypadkach (choroba, niepełnosprawność, wyjazd) może uzyskać zgodę bibliotekarza na dłuższy termin zwrotu materiałów bibliotecznych. 4. Czytelnik ma możliwość jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez swoje konto na stronie internetowej Biblioteki. Prolongaty można dokonać na okres 31, dni najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. O kolejnym przedłużeniu decyduje bibliotekarz. 5. Zbiory specjalne nie podlegają samodzielnej prolongacie. O przedłużeniu zbioru decyduje bibliotekarz, który może dokonać prolongaty na kolejne 7 dni. 6. Prolongata nie jest udzielana: a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczanych materiałów we wszystkich Filach MBP, b) gdy czytelnik nie uregulował innych zobowiązań wobec Biblioteki, c) w wypadku, gdy na dany materiał czeka inny czytelnik. 7. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie zarezerwować można 3 materiały biblioteczne.
8. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu w regulaminowym terminie wypożyczonych materiałów bez wezwania ze strony Biblioteki.

§ 3


1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

 

§ 4


1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego w sieci bibliotek MBP w Malborku (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty określonej w Załączniku nr 2.

2. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież, choroba itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
a) 10 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,
b) 15 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,
c) 1-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.,
d) 1-krotna wartość inwentarzowa multimediów.
7. Za zagubienie lub uszkodzenie jednej z części dzieła wieloelementowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe części dzieła stanowią nadal własność Biblioteki.
8. Kierownik Biblioteki może – w wyjątkowych wypadkach – przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne poświadczenie.
9. Jeśli czytelnik, mimo trzech upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5

Zasady udostępniania zbiorów w czytelni

 1. Zbiory czytelni (książki i czasopisma) udostępniane są tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.

 2. Osoba korzystająca z czytelni jest zobowiązana do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, celem dokonania wpisu do ewidencji czytelniczej.

 3. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

 4. Czytelnik korzystający z czytelni z prywatnego notebooka zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.

 5. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

 6. Czytelnik może korzystać jednorazowo z 10 książek po dokonaniu przez bibliotekarza wpisu do rejestru wypożyczeń.

 7. Czytelnik przed opuszczeniem czytelni zwraca bibliotekarzowi wykorzystywane zbiory biblioteczne.

 8. Książek i czasopism udostępnionych w czytelni nie wolno wynosić z Biblioteki.

 9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za stan udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.

§ 6

Wydruki i usługi reprograficzne

1. Czytelnik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych. 2. Czytelnik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do reprodukowania materiałów bibliotecznych poprzez: a) wykonanie kserokopii, b) wykonywanie zdjęć oraz do ich zapisywania na nośnikach cyfrowych, c) wykonywanie skanów oraz do ich zapisywania na nośnikach cyfrowych i wykonywanie wydruków. 3. Biblioteka wykonuje kopie tylko utworów opublikowanych. 4. Usługi reprograficzne wykonywane są wyłącznie z materiałów będących własnością Biblioteki. 5. Zgodę na sporządzenie kopii każdorazowo wyraża dyżurujący bibliotekarz. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych ani innych kopii z publikacji w złym stanie technicznym. 6. Wydruki i usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.


 

§ 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora MBP w Malborku.

Malbork, dn. 29.04.2017r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku

Godziny otwarcia:

Filia dla Dorosłych

wtorek – piątek 11.00-17.00

sobota 10.00- 14.00

Mediateka

wtorek- piątek 11.00- 17.00

sobota 10.00- 14.00


Załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku


 

Cennik opłat:

Opłata za przetrzymane książki od 1 pozycji 0,10 zł za każdy dzień

Opłata za przetrzymanie zbioru specjalnego 0,50 za każdy dzień

usługi ksero i wydruki internetowe:

 1. kopia jednostronna czarno- biała A-4 -0,50 zł

 2. kopia dwustronna czarno-biała A-4 -0,80 zł

 3. kopia jednostronna czarno-biała A-3 -0,80 zł

 4. kopia dwustronna czarno-biała A -3 -1,50 zł

 5. kopia kolor A -4 -1,00 zł

 6. kopia kolor A-3 -2,00 zł

 7. wydruk brajlem -0,50 zł

 

 

 

 

Aneks nr 1 do Regulaminu Korzystania ze zbiorów

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku z 29.04.2017r.

§ 1

 § 1 pkt 5 Regulaminu przyjmuje nowe brzmienie „Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w bibliotece jest Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku z siedzibą pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork. Dane osobowe gromadzone są w celu: odzyskania wypożyczonych zbiorów, informacyjnym i statystycznym. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy o bibliotekach i statystyce publicznej. Dane czytelników będą usuwane po trzech latach od ustania aktywności. Wszystkim osobom, których biblioteka dane przetwarza przysługuje prawo do ich dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wniesienie takiego sprzeciwu jest możliwe po zwróceniu zbiorów i uregulowaniu zaległości finansowych wobec biblioteki. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej i wykonanej umowy.W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela dyrektor biblioteki nr tel. 55-272-35-44, e-mail mbpmalbork@op.pl


 

§ 2

Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania.

01.05.2018 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW w

MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MALBORKU

1. Korzystanie z komputerów, Internetu oraz programów zainstalowanych w komputerze jest dostępne po zapoznaniu się szczegółowo z Regulaminem Korzystania z Komputerów, okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, wypełnieniu karty zapisu i zobowiązaniu się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu. 2. Pracownik Biblioteki po zgłoszeniu przez użytkownika chęci skorzystania z komputera każdorazowo rejestruje go w systemie przydzielając stanowisko. 3. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
4. Czas korzystania z komputera jest ograniczony do 60 minut.
Czas ten może zostać przedłużony, o ile nie ma innych chętnych. 5. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych służyć ma celom informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. 6. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze okrycia wierzchnie zostawia się w wyznaczonym miejscu. 7. Zabrania się : -podłączanie bez zgody i wiedzy bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, słuchawki, telefon komórkowy, aparat telefoniczny, itp.,
- kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych,
- korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc,
- wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem,
- wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputera,
- instalowania oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian
w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
- łamania zabezpieczeń systemu, - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych, -umieszczania przy stanowisku komputerowym toreb, siatek, bagaży itp.
- spożywania posiłków i napojów, - rozmów telefonicznych. 8. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt oraz własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku są usuwane.
9. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.
10. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z komputera.
11.Uzytkownik może zostać na stałe pozbawiony dostępu do komputerów jeśli jego zachowanie zakłóca porządek lub zagraża bezpieczeństwu systemu, sprzętu i innych użytkowników. 12. Osoby niepełnoletnie mogą mieć ograniczone prawo do korzystania z komputerów Bibliotece na żądanie rodziców lub opiekunów.

 

 

 

Regulamin zajęć oraz imprez organizowanych przez

Miejską Bibliotekę Publiczna w Malborku

 1. Z oferty zajęć edukacyjnych i organizowanych przez bibliotekę imprez kulturalnych mogą korzystać osoby prywatne, bądź grupy zorganizowane spełniające kryteria wiekowe i pozostałe warunki postawione przez organizatora;

 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/imprezach jest zapoznanie się niniejszym regulaminem a także przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MBP w Malborku;

 3. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny w przypadku dzieci do 13 roku życia potwierdza swoim podpisem na liście uczestników wydarzenia lub karcie zgłoszeniowej w przypadku zajęć cyklicznych, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin;

 4. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa  organizator zajęć/imprez;

 5. Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka na zajęcia i odebrania po zakończeniu zajęć;

 6. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, dlatego rodzice /opiekunowie w czasie trwania zajęć powinni przebywać na terenie placówki;

 7. W przypadku grup zorganizowanych za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele;

 8. Zapisy na zajęcia odbywają się w Mediatece ;

 9. Prace powstałe podczas zajęć są własnością MBP w Malborku;

 10. Zajęcia i imprezy prowadzone przez MBP w Malborku są nieodpłatne, jednak prowadzący ma prawo poprosić o przyniesienie przez uczestników przyborów niezbędnych do realizacji programu;

 11. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń organizatora zajęć lub imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

 12. Tematyka oraz zakres zajęć/imprez może być dostosowywana do potrzeb uczestniczących w nich osób lub grup;

 13. Termin i czas odbywanych zajęć/imprez jest ustalany przez organizatora;

 14. W przypadku niemożności zrealizowania określonych zajęć/imprez informacje o ich odwołaniu będą zamieszczane na stronie MBP w Malborku oraz na jej profilu facebookowym;

 15. Uczestnicząc w zajęciach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę korzystający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz dzieci do 13 roku życia i publikacji wizerunku w celach promujących bibliotekę;

 16. Zdjęcia, fotorelacje i filmiki promujące bibliotekę i jej działalność mogą być publikowane na stronach internetowych bibliotek, facebooku oraz innych mediach(prasa, telewizja, miejskie portale internetowe);

 17. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na przetwarzanie danych swoich i dzieci, a w szczególności na publikację wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi prowadzącemu;

 18. Administratorem Danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku z siedzibą pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork. Dane osobowe zbierane w celach promocyjnych i realizacji projektu;

 19.  MBP Informuje, że wszystkim osobom, których biblioteka dane przetwarza przysługuje prawo do ich dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do chwili zakończenia realizacji Projektu Biblioteka+ oraz zakończenia cyklu zajęć w przypadku kart zgłoszeniowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela dyrektor biblioteki nr tel. 55-272-35-44 , e-mail mbpmalbork@op.pl;

01.10.2017r

 

 

                                                                                                                    

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4