Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.biblioteka.malbork.edu.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zamieszczone treści w dokumentach udostępnionych na stronie www nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Czop, mbpmalbork@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 272 35 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

 
 

W palcówkach Miejskiej Biblioteki publicznej nie występują bariery architektoniczne. Filia dla Dorosłych pl.Słowiański 5 Malbork: Placówka zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta, a dostęp do placówki ułatwia winda osobowa.Filia Mediateka Stare Miasto 42 Malbork: Lokal filii bibliotecznej mieści się w budynku Szkoły Łacińskiej i zlokalizowany jest na parterze budynku, wewnątrz którego znajduje się winda osobowa oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przestronne wnętrza umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich między regałami oraz pozwalają na swobodny dostęp do stanowisk komputerowych. Ponad to w mediatece znajduje się stanowisko komputerowe ze specjalnym oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących wraz z drukarką brajlowską.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4